ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2554
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ แทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑๘ พ.ย.๕๔
ร่างขอบเขตงาน จัดซื้อแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑๖ ก.ย.๕๔
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ลว.๑๒ ก.ย.๒๕๕๔
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
ร่างขอบเขตงาน จัดซื้อแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ๘ ส.ค ๕๔
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ( 7 เม.ย 2554 )

แบบรายงาน สขร.1 ปี ๒๕๕๕

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕ (ไม่มี)
เดือน ธันวาคม ๒๕๕ (ไม่มี)
เดือน ตุลาคม ๒๕๕ (ไม่มี)
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕ (ไม่มี) เดือน สิงหาคม ๒๕๕ (ไม่มี)
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕ (ไม่มี) เดือน มิถุนายน ๒๕๕ (ไม่มี)
เดือน มีนาคม ๒๕๕ (ไม่มี) เดือน เมษายน ๒๕๕ (ไม่มี)
เดือน มกราคม ๒๕๕๕(ไม่มี) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ไม่มี)

แบบรายงาน สขร.1 ปี ๒๕๕๔

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ไม่มี) เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ (ไม่มี)
เดือน กันยายน ๒๕๕๔ (ไม่มี) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ (ไม่มี)
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ไม่มี) เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ (ไม่มี)
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ไม่มี) เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ (ไม่มี)
เดือน มีนาคม ๒๕๕๔ (ไม่มี) เดือน เมษายน ๒๕๕๔ (ไม่มี)
เดือน มกราคม ๒๕๕๔(ไม่มี) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ไม่มี)

แบบรายงาน สขร.1 ปี 2553

เดือน พฤศจิกายน 2553 (ไม่มี) เดือน ธันวาคม 2553 (ไม่มี)
เดือน กันยายน 2553 เดือน ตุลาคม 2553
เดือน กรกฎาคม 2553 เดือน สิงหาคม 2553
เดือน พฤษภาคม 2553 (ไม่มี) เดือน มิถุนายน 2553
เดือน มีนาคม 2553 เดือน เมษายน 2553
เดือน มกราคม 2553 เดือน กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่มี)

นโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร)
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2552

ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล พ.ศ.2552
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2544
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองความถูกต้อง
ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th