ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน ปีงบประมาณ 2557 Download ใบสมัคร
ประกาศผลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) ภายในวันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2556 จำนวน 1 อัตรา
ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัคร โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร Download ใบสมัคร
ขอเชิญเกษตรกรทุกท่านแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
ขอเชิญส่งผลไม้เข้าประกวดชิงรางวัล ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศคณะกรรมการการค้าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๕
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี๒๕๕๖
สรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน
แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เดือน พ.ย ๒๕๕๕
ปฏิทินการติดตามนิเทศงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงาน คชภ.๑ ด้านพืช และข้อมูลประมาณการการช่วยเหลือ
๒๘ ส.ค - ๑๖ ต.ค ๒๕๕๕ update
แผนการประกวดสำนักงานน่าอยู่
บันทึกคำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2 ปี 2555
ผลการประกวดเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2555
กรอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2 ปี 2555
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง 2 ในวันที่ 19 มีนาคม 2555
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร
แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 เกษตรอำเภอ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และ
สถานที่การประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เปิดบริการข้อมูลข่าวสารผ่าน
facebook แล้วที่นี่ http://www.facebook.com/
แนวทางการบริหารงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ปี 2555
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั้วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2554/55
เอกสารบรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดฯ
๖ ก.ค ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี
๑.เกษตรจังหวัดสระบุรี ๒.โครงการส่งเสริมรายได้ กิจกรรมที่ ๒ ๓.กิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ฯ
มาแล้วครับ...การค้นพบยีนข้าวพันธุ์ต้านทาน
รู้จักหรือยัง ..... ข้าวพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าว  ฉลอง 80 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การจัดงานโครงการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟูภาคการเกษตร
หลังน้ำลด ปี 2554/55

รู้สักนิด กับ โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง

ข่าว : เตือนการระบาดหนอนกระทู้คอรวง

รายงานความก้าวหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ถึงเวลาเริ่มต้น "โครงการพักชำระหนี้"
รู้สักนิด กับ " บัตรเครดิตชาวนา"
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
PowerPoint บรรยายประชุมอาสาสมัครเกษตร ๒๐ มิ.ย.๕๔
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครอบรมข้าราชการหลักสูตร "การพัฒนาคลื่นลูกใหม่ในราชการ"
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ(๒๗ มิ.ย. ๕๔)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (๑๓ มิ.ย. ๕๔)
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาเกษตร และสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประ เมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ( ๒๕ พ.ค ๒๕๕๔)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร ( ๒ พ.ค ๒๕๕๔)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (๓๑ มี.ค ๕๔)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร (๑ มี.ค ๕๔)
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2554
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปี 2554
จุดท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ปี 2554
ชนิดพืชที่จัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืช ปี 2554
ข่าวงานมหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
การดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 53/54 รอบ 1(ข่าวประชุม ครม.)
การดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 53/54 (ข่าวประชุม ครม.)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก สรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (๓ ก.พ ๒๕๕๔)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ
การดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 53/54 (ข่าวประชุม ครม.)
กำหนดการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 5 สิงหาคม 2553
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอให้เลื่อนกำหนดทำนาปีในเขตโครงการชลประทานฯ
ศูนย์รวบรวม คัดคุณภาพ บรรจุหีบห่อ และวิเคราะห์สารพิษ
ข่าวสารการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน (นวส.)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2553
จุดท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ปี 2552
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (28 พ.ย 2552)
แบบบัญชีคุมพืช ระบบรายงานภาวการผลิตพืช (21 พ.ย 2552)
คำสั่งและแผนการติดตามนิเทศงาน ปี 2552 (ฉบับปรับปรุง) (31 มี.ค 2552)
สรุปผลการประชุม กนข.และ หลักเกณฑ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2552 (30 มี.ค 2552)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน ปี 2552 (6 มี.ค 2552)
การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี (5 มี.ค 2552)
ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ปี 2552 (21 ม.ค 2552)
คลิบ VDO พิธีเปิดงานทุ่งทานตะวันบาน ปี 2551 อำเภอหนองโดน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ ปี 2552 (ฉบับแก้ไข) (3 ธ.ค 2551)
แบบจัดเก็บข้อมูลสถาบันเกษตรกร (24 พ.ย 2551)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน
จุดท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันจังหวัดสระบุรี ปี 2552/52 (27 ต,ค 2551)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ุ6 ต.ค 2551)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชา
การส่งเสริมการเกษตรและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(15 ก.ย 2551)
ข่าวเตือนภัยศัตรูพืชประจำเดือน
ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ปี 2551
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2551
สรุปผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (29 ส.ค 2551)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2551
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (14 พ.ค 2551)
หลักเกณฑ์การประกวดผลผลิตการเกษตรในงานเกษตรแฟร์ 2551(24 เม.ย 2551)
คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (18 ก.พ 2551)
การรับสมัครผู้แทนวิสาหกิจชุมชน (22 ก.พ 2551)

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th