ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google ค้นหาในเว็บ
?????? ?????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ????? 3 ??????

- ???????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ? ??????

- ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?? ????

???????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-???? ????? 5 ??????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????? UTP ???????????? (????? ?? ???) ????? ? ??????
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน 1 รายการ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 รายการ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน จำนวน 40 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วยวัสดุ 29 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ปี 2556/57
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 7 รายการ ลงวันที่ 7 ส.ค. 2556
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ลงวันที่ 11 ก.ค. 2556
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลงวันที่ 5 ก.ค. 2556
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 20 มิ.ย.2556
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างทำเอกสาร จำนวน 9 รายการ
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย
ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๒ รายการ ตามประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงวันที่  17 กันยายน  2555
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อ เลขที่ 001/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ตามประกาศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่  17  สิงหาคม  2555
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เลขที่ 002/2555ตามประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงวันที่  21  สิงหาคม  2555
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เลขที่  003/2555 ตามประกาศจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลงวันที่  21  สิงหาคม    2555 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทุ่งทานตะวันบาน ปี 2555/56
  

            

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th