ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 5 สิงหาคม 2553
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอให้เลื่อนกำหนดทำนาปีในเขตโครงการชลประทานฯ
ศูนย์รวบรวม คัดคุณภาพ บรรจุหีบห่อ และวิเคราะห์สารพิษ
ข่าวสารการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน (นวส.)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2553
จุดท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ปี 2552
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (28 พ.ย 2552)
แบบบัญชีคุมพืช ระบบรายงานภาวการผลิตพืช (21 พ.ย 2552)
คำสั่งและแผนการติดตามนิเทศงาน ปี 2552 (ฉบับปรับปรุง) (31 มี.ค 2552)
สรุปผลการประชุม กนข.และ หลักเกณฑ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2552 (30 มี.ค 2552)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน ปี 2552 (6 มี.ค 2552)
การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี (5 มี.ค 2552)
ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ปี 2552 (21 ม.ค 2552)
คลิบ VDO พิธีเปิดงานทุ่งทานตะวันบาน ปี 2551 อำเภอหนองโดน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ ปี 2552 (ฉบับแก้ไข) (3 ธ.ค 2551)
แบบจัดเก็บข้อมูลสถาบันเกษตรกร (24 พ.ย 2551)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน
จุดท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันจังหวัดสระบุรี ปี 2552/52 (27 ต,ค 2551)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ุ6 ต.ค 2551)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชา
การส่งเสริมการเกษตรและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(15 ก.ย 2551)
ข่าวเตือนภัยศัตรูพืชประจำเดือน
ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ปี 2551
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2551
สรุปผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (29 ส.ค 2551)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2551
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (14 พ.ค 2551)
หลักเกณฑ์การประกวดผลผลิตการเกษตรในงานเกษตรแฟร์ 2551(24 เม.ย 2551)
คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (18 ก.พ 2551)
การรับสมัครผู้แทนวิสาหกิจชุมชน (22 ก.พ 2551)

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th