ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 61
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม 14 กุมภา สัญญารัก “วิวาห์คาวบอย” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง” ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซีเมนต์ไทยท่าหลวง
ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 7.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับพื้นที่
ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)ณ ห้องประชุม POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13กุมภาพันธ์ 2561.
จังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ตามบทบาทของ Chief of Operation และ Operation Team ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์บริการร่วมจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา,ลาว,เมียนมา) แบบเบ็ดเสร็จ(OSS) จังหวัดสระบุรี (One Stop Service)
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเดิม  จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561.

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาอกม. GAP อาสา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมเปิดงาน “ของดีสระบุรี วิถีไทยวิถีถิ่น” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2651
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 61 เวลา 13.30 น.  
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.
เมื่อเช้าวันที่ 30 มกราคม 2561 ชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื่องใน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561”

ังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี (คสป.)
ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ของจังหวัดสระบุรี
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2561.
จังหวัดสระบุรี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2561
จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2561
จังหวัดสระบุรี ได้จัดงานสานสัมพันธ์ สื่อมวลชน ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร นายสำรี ชาคำมูล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปลูกผักหวานป่า
ณ แปลงปลูกผักหวานป่า ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา13.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2561

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ จังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ วัดช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
างจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการสรุปผลการประชุมผ่านระบบ VDO Conference การประชุม
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกรรมการคัดเลือกธิดาไม้ขุดล้อม ณ งานมหัศจรรย์ไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2561
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น.  
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ พล.ต.ชวการ คมคาย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการวาดแปลงด้วยระบบ GisAgro/Qgis/Faarmis เมื่อวันที่
17 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 16 มกราคม 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสระบุรี

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอุทยานมหาราช (อุทยานหลวงปู่ทวด) อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อม ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ณ ศูนย์ไม้ขุดล้อมตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th