ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 61
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี.
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ศพก.อ.วังม่วง จ.สระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากนักส่งเสริมเกษตร รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยใช้กลไกโรงเรียนเกษตรกร ตามนโยบายของนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กับ บริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 5/2561 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีมอบรถจักรยาน เพื่อน้องผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2561.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร โครงการคบ เด็กสร้างฝายปี 6 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัp และผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่ 2 ณ Alive Park Hall ชั้น G
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที 2 สิงหาคม 2561
เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ นางสวนิตย์  พรหมโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ที่ได้รับตำแหน่งเป็น เกษตรอำเภอวังม่วง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 61 เวลา 12.00 น.
เกษตรจังหวัดสระบุรีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่เกษตรอำเภอเพื่อนำไปมอบต่อให้ Young Smart Farmer ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 61 เวลา 09.30 น.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 61 เวลา 09.00 น. 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากคณะติดตามนิเทศงาน ระดับเขต
ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2561.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2561.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561
ณ อบต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานวันสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
ณ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  ปี 2561
เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังม่วง.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 61 (Field Day)
ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี มอบวัสดุการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เมื่อเวลา 10.00 น.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 61 (Field Day)
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (ข่าวหน้า 1) (ข่าวหน้า 2)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมงานพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธบาท และถ้ำประทุน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561. 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมงานแสดงผลงานโครงการเกษตรยั่งยืน ๑ ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนบริหาร รัฐเสริมหนุน”
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561. 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ครั้งที่ 3/2561
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองแค จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและการขับเคลื่อนงานปฏิรูปภาคการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร จากนายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา13.30 น.วันที่ 11 เมษายน 2561 .

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และรดน้ำดำหัวขอพร จากนางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์
เกษตรจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 11 เมษายน 2561
วันที่ 10 เมษายน 2561 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี2561
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดเสวนาเชื่อมโยงการผลิตการตลาดพืชอาหารปลอดภัย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี.
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
วันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2561
ผ่านวิดิโอ Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
จังหวัดสระบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ิและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
วันที่ 28 มีนาคม 61 จังหวัดสระบุรี จัดประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม 2651 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ณ ลานจอดรถศูนย์ดาราศาสตร์
ท้องฟ้าจำลอง ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่  27 มีนาคม 2561.
วันที่ 26 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับว่าที่ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และร่วมประชุมชี้แจง สรุปผลงานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  และโครงการเร่งด่วนของทางภาครัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561.  

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมออกให้บริการประชาชนในการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรและแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้ร่วมงาน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561.

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ Smart Office
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561.

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ติดตามนิเทศงาน การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี.
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร รุ่นที่ 1 หลักสูตรปรับเปลี่ยนแนวคิดทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยังยืน ปี 2561 (โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”) ณ ศพก. เครือข่าย ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี.
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังม่วง ณ ศพก. อ.วังม่วง จ.สระบุรี

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 17 จังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี อ.วังม่วง จ.สระบุรี.

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี.
จังหวัดสระบุรี มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันส้มตำลีลา ในงาน “มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP” ของจังหวัดสระบุรี
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2561.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP” ของจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 25861.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2561.

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ ทำทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2561
ผ่านวิดิโอ Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561.

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP” ของจังหวัดสระบุรี
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2561.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมงาน "รวมพลังเครือข่ายสตรี สู่สัมมาชีพ" เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561.

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิดงาน “สระบุรีเมืองสมุนไพร ภูมิพรรณไพร 4.0” ณ ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชั้น 1 จังหวัดสระบุรี
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018"
ณ ห้องเพลนารี ฮอล์ล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมเปิดงาน Kick of โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญแล ะ
การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT : Operation Team) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมรับการตรวจนิเทศงานระดับเขต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ถ่ายทอดโยบายและชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม 14 กุมภา สัญญารัก “วิวาห์คาวบอย” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง” ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซีเมนต์ไทยท่าหลวง
ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 7.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับพื้นที่
ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)ณ ห้องประชุม POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13กุมภาพันธ์ 2561.
จังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ตามบทบาทของ Chief of Operation และ Operation Team ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์บริการร่วมจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา,ลาว,เมียนมา) แบบเบ็ดเสร็จ(OSS) จังหวัดสระบุรี (One Stop Service)
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเดิม  จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561.

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาอกม. GAP อาสา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมเปิดงาน “ของดีสระบุรี วิถีไทยวิถีถิ่น” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2651
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 61 เวลา 13.30 น.  
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.
เมื่อเช้าวันที่ 30 มกราคม 2561 ชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื่องใน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561”

ังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี (คสป.)
ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ของจังหวัดสระบุรี
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2561.
จังหวัดสระบุรี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2561
จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2561
จังหวัดสระบุรี ได้จัดงานสานสัมพันธ์ สื่อมวลชน ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร นายสำรี ชาคำมูล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปลูกผักหวานป่า
ณ แปลงปลูกผักหวานป่า ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา13.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2561

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ จังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ วัดช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
างจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการสรุปผลการประชุมผ่านระบบ VDO Conference การประชุม
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกรรมการคัดเลือกธิดาไม้ขุดล้อม ณ งานมหัศจรรย์ไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2561
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น.  
นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ พล.ต.ชวการ คมคาย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการวาดแปลงด้วยระบบ GisAgro/Qgis/Faarmis เมื่อวันที่
17 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 16 มกราคม 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสระบุรี

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอุทยานมหาราช (อุทยานหลวงปู่ทวด) อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อม ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ณ ศูนย์ไม้ขุดล้อมตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th