ปี พ.ศ.2557- 58
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรและการแก้ไขวิกฤติภัยแล้ง
ปี 2558/2559 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  
มอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล
ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบโครงการสร้างรายได้ฯ
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร
โครงการศูนย์รวบรวมผลิตผลทางการเกษตรชุมชน
ม.6 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ วัดโกมลกิติ (สระลำไย)
ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนที่
ด้วยโปรแกรม Quantum GIS
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แถลงข่าวเทศกาล
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ปี 2557/58
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมถวายพวงมาลาเนี่องในวันปิยมหาราช
ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร
กองพันทหารม้าที่ ๑๗ รักษาพระองค์
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมบันทึกเทปรายการ เพื่อนเกษตร
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ สี
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร
ประมวลภาพงานรณรงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
คืนความสุขให้ชาวนา
๒๙ ก.ค.๒๕๕๗ วัดปัญจาภิรมย์ อ.บ้านหมอ จ.สระบุร
จังหวัดสระบุรี เปิดงานมหกรรมตรวจดิน คลินิกดิน
“ปุ๋ยสั่งตัด” บ้านหลวง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลดอนพุด
อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการพิจารณาการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบันทางวิชาการ ๒ สถาบัน เมื่อวันที่ ๗ ก.ค ๒๕๕๗ (ภาพข่าว)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน แถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต” พร้อมด้วยนายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธี
สวดเจริญพระพุทธมนต์ โครงการธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุฯ
ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมงานถวายพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเกษตรอำภอ
เข้าประชุมการจัดทำข้อมูลเอกภาพ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ ๗
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
และเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตร
ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชน
จังหวัดสระบุรี
โดยมีนายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมงาน
เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
หมู่ ๑ ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานวันสงกรานต์
รดน้ำขอพรจาก นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ณ จวนผู้ว่าราชการหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดสระบุรี
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
  นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมงานพิธีถวายราชสักการระ
เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(หลังเก่า) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
มอบใบรับรอง GAP พืช ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
โดยมีนายเกษม ไตรพิจารณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
การมอบใบรับรอง GAP พืช
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
นางวันทนัย  แก้วพูลศรี รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
และมี นายอุทัย โกแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนา
การผลิต นางถาวร ภู่ขาว เกษตรอำเภอแก่งคอย
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ช่อง PTVเคเบิ้ลสระบุรี
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ แปลงนายสมศักดิ์ บันดาล
เกษตรกรอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดงานพรรณไม้ขุดล้อม ครั้งที่ ๕
มีนายอุทัย โกแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต และนางถาวร ภู่ขาว เกษตรอำเภอแก่งคอย
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ส่งมอบรถยนต์สำหรับปฏิบัติราชการ ให้แก่
นางพิลัยศรี สังข์ศร เกษตรอำเภอมวกเหล็ก
ณ หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการข่าวเกษตรทางช่อง 7 สี
ณ แปลงเพาะพันธุ์ผักหวานป่า
ของ ผอ.ไสว  อยู่เนียม (ผอ.ป๊อก)
และ ของนายสำรี ชาคำมูล
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชตามสถานการณ์ (Trining on the job)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายชรัส บุญณสะ ปลัดจังหวัดสระบุรี
ประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ วัดบ้านครัว ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสิงห์บุรี
ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านหลวง
ม.4 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
นายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ติดตามการขับเคลื่อน นโยบายการส่งเสริมการเกษตรปี ๒๕๕๗ (MRCF)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง และ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มีนายเกษม  ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมให้การต้อนรับ ณ อำเภอแก่งคอย, วาสนาฟาร์ม ,
อำเภอหนองแคและ คลีนฟาร์ม อำเภอหนองแซง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
ปี พ.ศ.2556
 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ณ ฝ่ายท่องเที่ยว อสค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมการเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ปี 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปการปลูกทานตะวัน รายการอนุวัต จัดให้ทางโทรทัศน์ช่อง 7 สี ณ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีหลังใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
 
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2557 ประจำเดือนตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 400 ราย ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเหล่าข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556
 
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี และนางถาวร ภู่ขาว เกษตรอำเภอแก่งคอย ร่วมสัมมนานโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2556
  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน โดยมีนายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธ์ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556
  นายอภิสรรค์  สง่าศรี นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี โดยมีนายสุพจน์ ประสมทอง เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมแจกสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556
 
นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเหล่าข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่าน โอฬาร พิทักษ์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร
 

นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ชโลธร ผาโคตร ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

  นายก่อเกียรติ รัชนิพนธ์ เกษตรอำเภอหนองแค ร่วมงานการมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยมีนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556
  นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้บริโภคและภาครัฐระดับกลุ่มจังหวัด” โดยมีนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 17 กันยายน 2556
 
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบโดยมีคณะขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556
  นายอุทัย โกแสนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและนายธำรงค์ พันธุตะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมประชุมคณะกรมการกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 11/2556 ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
 
นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้ นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2556 ประจำเดือนสิงหาคม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจั งหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางรภัสศา  สภาทอง เกษตรอำเภอดอนพุด เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการสถานีประชาชน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง TPBS กรุงเทพฯ
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอุทัย โกแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางรภัสศา สภาทอง เกษตรอำเภอดอนพุด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการเกษตรของช่อง TPBS ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี และนายถนอม ไชยเทพ ผอ.ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมศบกต.ประจำตำบลหินซ้อน และได้ปล่อยแมลงช้างปีกใส ณ ศบกต. ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
 
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโครงการสายใยรัก ณ ศาลาประชาคม หมู่4 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
  นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อบต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายมโนรมย์ โพธิเวชกุล เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ อบต.บ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี
ดำเนินการเตรียมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
 
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ประจำเดือนครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอ้อย ระดับท้องถิ่นเขต 17 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
  นายอุทัย โกแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางถาวร ภู่ขาว เกษตรอำเภอแก่งคอย และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายอุทัย โกแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ณ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ อ.เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
  การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี มีนายชรัส บุญญสะ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นเลขานุการ นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 

นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ศึกษาดูงานการผลิตมะม่วงส่งออก ณ ชมรมผู้ปลูกมะม่วง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2556

  นายอุทัย โกแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมต้อนรับ นางนารีณัฐ รุณภัย ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมการกำจัดหนูนาและสาธิตวิธีการกำจัดหนูนา ณ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
  นายทวี มาสขาวเกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการระดับท้องถิ่นเขต 17 จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสัก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
  นายพรชัย พีระบูล ผู้อำนวยการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมคณะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของ นางถาวร ภู่ขาว เกษตรอำเภอแก่งคอย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลผลการสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2555/56 ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น.
  นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯสระบุรี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2556
 

นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 8/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ website เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี และนายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ื หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนหนองแก หมู่ ๓ ตำบล หนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
   นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมทีมงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการออกตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556
ในวันที่ 3 เมษายน 2556 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนโคกใหญ่หมู่ที่ 4 ตำบล โคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ
  นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสำมะโนการเกษตร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
  พิธีรดน้ำดำหัว นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีข้าราชการเข้าร่วมงานทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
  เหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดงานวันสงกรานต์รดน้ำขอพรจากนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มอบของที่ระลึกต้อนรับ นายอุทัย โกแสน นักวชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมา
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายอุทัย โกแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มาดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบใบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 ระดับจังหวัดให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิดการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 5/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
  นายยศพนธ์   ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ออกตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556
ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านตำบลวิหารแดง หมู่ที่ 7 ตำบลวิหารแดง   อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุร
  นายธำรงค์  พันธุตะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและทีมงานติดตามงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอดอนพุด อำเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี
  นายยศพนธ์   ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ออกตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยขมิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชผัก หมู่ที่ 7ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ออกตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556 ในวันที่ 26 มีนาคม 2556
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนขวาว หมู่ที่6ตำบล โคกสะอาด อำเภอหนองแซง และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร
  น.ส.นฤมล พุกพิกุล นวส,ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ชี้แจงการใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ให้แก่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับอำเภอ จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
  นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
  นางถาวร ภู่ขาว เกษตรอำเภอแก่งคอย เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) สายที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 
  นายสุพจน์ ประสมทอง เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) สายที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดนกเปล้าอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ให้แก่เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะโดยพาเยี่ยมชมแปลงปลูกผักหวานป่าของ  นายสำลี ชาคำมูล
 

นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยมี นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2556
ณ วัดห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร

  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสระบุรี ปี2556  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556
  นายพิษณุ นิตย์ใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.วราภรณ์ จรจรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นวิทยากรในการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วันที่ 5 มี.ค. 2556 ณ สานักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี และ นางถาวร ภู่ขาว เกษตรอำเภอแก่งคอย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องการปลูกผักติ้ว
ณ แปลงปลูกผักติ้ว ของนางวาสนา ภูธร เลขที่26/2 ม.8 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
  นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางพิชญ์สินี จิระวัฒน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  นางกฤตยา สงวนสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นำที่ปรึกษายุวเกษตรกรและสมาชิกสภายุวเกษตรกร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภายุวเกษตรกรระดับเขตที่ 1
ณ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กทม.ในวันที่ 21- 22 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรออกมาชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนมอบประกาศนียบัตร การประกวดการจัดทำเว็ปไซต์ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีร่วม บันทึกเทปรายการโทรทัศน์เพื่อนเกษตรช่อง ๗ เรื่องการปลูกเผือกหอมและการแปรรูปเผือกหอม ณ ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ สายที่๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบABC เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทิง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางวันทนัย แก้วพูลศรี เป็นตัวแทนต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่ 10 - 11 มกราคม 2556
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มอารักขาพืชระดับอำเภอโดยมีนายธำรงค์ พันธุตะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นผู้กล่าวการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าวปี๕๕/๕๖ พร้อมด้วยนายก่อเกียรติ รัชนิพนธ์ เกษตรอำเภอหนองแค เป็นคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี๕๕/๕๖ ณ อำเภอหนองแคเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรและงานวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับชั้น เข้าร่วมขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และมอบของขวัญให้แก่ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
     
   
 
ปี พ.ศ.2555
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมร้านอาหารแมกไม้สายลม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น ณ ไร่องุ่นภูนวพันธุ์ ม.12  ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
  นายประดิษฐ์  ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ วัดจันทบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนระดับประเทศ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 2555 ณ แปลงพืชสวน (ผักหวานป่า) ของนาย สำรี  ชาคำมูล เลขที่ 26 หมู่ 3 บ้านหนองเข ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 

นางนารีณัฐ รุณภัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต1และส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร

  นายประดิษฐ์  ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปาร์มน้ำมันตกต่ำโดยมีนายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี และกลุ่มชาวสวนปาร์มน้ำมัน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการโครงการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
  นายประดิษฐ์  ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปาร์มน้ำมันตกต่ำโดยม ีนายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีและกลุ่มชาวสวนปาร์มน้ำมัน เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการโครงการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555
  นายยศพล  ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็มพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ระดับประเทศ ประจำปี 2556 โดยมีนางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัวและคณะทำงาน เป็นกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ แปลงพืชไร่ นายเจ็น ต้นเกตุ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวเปิดงานท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2555/56 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ฝ่ายการท่องเที่ยวเกษตร อ.ส.ค. (บริเวณเชิงเขาตาแป้น) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ ทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึก เทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
  กิจกรรมการแถลงข่าวงานท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานจังหวัดสระบุรีและงาน “มวกเหล็กคาวบอย เฟส 2012” ประจำปี 2555/56 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ฝ่ายการท่องเที่ยว เกษตร อ.ส.ค.(บริเวณเชิงเขาตาแป้น) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  เจ้าหน้าที่จาก สถาบัน AIT ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ ประจำเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว มอบหมายให้ นางวันทนัย แก้วพูลศรี เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน2 เครื่อง
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 8  อาคารวิจัยและพัฒนา 1
  นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมกับ นายไพศาล คชสาร ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด  บริษัทฟาร์ม แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ จานดาวเทียม ทีวีแก่ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดสระบุรีรวม 6 ศูนย์ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปฐมนิเทศพนักงานราชการที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
  นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
  นางวันทนัย แก้วพูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกรที่ปรึกษายุวเกษตรกร ดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2555
ในวันที่ 18 กันยายน 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีบรรยาสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต่อ สสข1 จังหวัดชัยนาท และช่วงบ่าย สสข 1 ชัยนาท ได้ติดตามนิเทศงาน อำเภอมวกเหล็กและดอนพุด ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในการประชุมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่ 2 /2555 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน ต่อรองผู้ว่าราชการสะบุรีในพิธีเปิดงานวันคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555
ณ ตลาดน้ำดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระพุทธบามราชวรมหาวิหารในวันที่ 1 สิงหาคม 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานต่อรองผู้ว่าราชการสระบุรใีนพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดิน
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัด สระบุรีกล่าวรายงานต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดในงานวันสาธิต นาโยนกล้า ที่จัดขึ้น ณ บริเวณหน้า เทศบาลตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในวันที่ 6 ก.ค. 2555 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศเป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน( Monthly meeting : MM) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น .
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีในการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นฯ ในวันที่ 27มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.
  นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เป็นประธานและวิทยากรในการเปิดการรณรงค์การลดการเผาตอซังและฝึกอบรม เกษตรกร จำนวน 36กลุ่มๆ ละ 10 ราย ในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2555 อำเภอพระพุทธบาทวิหารแดงและอำเภอเมืองสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุม ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชรอบ1 ปี 2555/56 วันที่ 11 มิถุนายน 2555เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาวกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการเปิดการอบรมวิธีการสุ่มตัวอย่างดิน-น้ำ เพื่อทดสอบสารพิษ ตกค้าง วัตถุอันตรายทางการเกษตรในโครงการ ฟื้นฟู ูและอนุรักษ์ แม่น้ำเจ้าพระยาฯ วันที่ 11มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธ ศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการ ในการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีป็นประธานในการประชุม เกษตรอำเภอ ประจำเดือน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555เพื่อชี้แจง และติดตามสถานการณ์ ข้อราชการและการดำเนินงานโครงการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการเปิดประชุม คณะกรรมการ อาสาสมัครเกษตรจังหวัดประจำปี 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ณ บ้าน นายบุญลือ เต้าแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมพิธีนิทรรศการ งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า ในวันอังคารที่29 พฤษภาคม 2555เวลา 09.00 น. ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยาย สรุปข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีแก่ข้าราชการและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจากประเทศไนจีเรีย ระหว่างวันที่ 23-24พฤษภาคม 2555
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ ราชกุมารจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัด สระบุรี เป็นประธานในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัดปี 2555 ณ มวกเหล็กเฮลล์ สปาร์ แอนด์รีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุีรี วันที่ 15 – 17พฤษภาคม 2555
  นายทวี มาสขาวกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงานกิจกรรม 5ส. สำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงาน
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานคณะกรรมการวิสาหกิจ ชุมชน ระดับจังหวัดของสำนักงานเกษตร จังหวัด สระบุรี ประจำปี 2555ในวันที่ 11พฤษภาคม 2555เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของสำนักงาน เกษตรจังหวัดสระบุรีในการ พิจารณา คัดเลือกบุคลาดีเด่น (เกษตรอำเภอ,เกษตรตำบล)ประจำปี 2555 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานการเรื่องกำหนดการจัดงานคลีนิก เกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2555โดยกำหนดจัดงาน ในวันที่ 22 พ.ค. 2555 ในการ ประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเจ้าของสวนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการเกษตร ช่อง 7 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลด้านการผลิตและ การตลาดของแหล่งผลิตคูน พืชเศรษฐกิจใหม่ของชุมชน
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีนำเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเจ้าของสวน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการเกษตรช่อง 7 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดของ แหล่งผลิตไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุม กษตรอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2555 เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและ สรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธานในการเปิดประชุมเวทีครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัดโครงการพัฒนาองค์กรการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน วันที่ 20 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนำตัวแทนเกษตรกรเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัดโครงการพัฒนาองค์กรการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการผลิตและการตลาดของจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรที่จัดโดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีในวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2555 ในวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านระดับจังหวัด ในวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ สวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสระบุรี บันทึกเทปโทรทัศน์รายการประเด็น เด็ด 7 สี ในวันที่ 4 เมษายน 2555 ณ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ
  นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ ์หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน ในการประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเคหกิจของสำนักงานเกษตร อำเภอ เพื่อชี้แจงโครกงาร ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  นายบรรจงศิลปฺ วุฒิอุทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่ลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีสำรวจพื้นที่รับน้ำนอง ทุ่งบางกุ่มในพื้นที่อำเภอดอนพุด
ในวันที่ 2 เมษายน 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานและบรรยายสรุปและ การจัด พื้นที่รับ น้ำนองจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีวันที่ 27 มีนาคม 2555 ประมวลภาพ
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารครั้งที่ 2 ปี 2555 ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการพัฒนาความร้และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ู้ของเ จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ Website ในวันที่ 14 มีนาคม 2555
  นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มตรวจติ ดตาม หนี้สินกลุ่มเกษตรกร อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแค ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2555
  ประมวลภาพนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจง แผนงานโครงการที่ได้รับจัดสรรจาก กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 12 มีนาคม 2555
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ั หน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทึมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรม 5ส.ตามนโยบายสำนักงาน่าอยู่่ในวันที่ 9 มีนาคม 2555
  นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานการเปิดงานโครงการเยียวยาเกษตรกรและ ฟื้นฟูหลังน้ำลด ปี 2554ณ วัดปัญจาภิรมย์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอจ.สระบุรี ในวันที่ 8 มีนาคม 2555
  นายทวี มาขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ ในพระราชนุเคราะห์ฯ ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น
  นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 น
  ประมวลภาพการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟู ภาคเกษตรหลังน้ำลด 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  ประมวลภาพการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๕ โดยมี นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน
  ประมวลภาพการสัมมาเชิงปฏิบัติการประจำปี (PW) ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ ศูนย์หม่อนไหมฯ สระบุรีโดยมีนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
  ประมวลภาพโครงการเยี่ยมบ้ายยามเย็นที่ อำเภอวิหารแดงนำโดยนายถาวร พรหมมีชีย ผวจ.สระบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาช
  ประมวลภาพ นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านกรวดตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
  ประมวลภาพ นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุมการจัดงาน โครงการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด ปี 2554 ใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
  ประมวลภาพวันที่ 7,8 กุมภาพันธ์ 2555 นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้นำเจ้าหน้าที่ในกลุ่มติดตาม นิเทศ ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรอบที่ 2
 

ประมวลภาพวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะทำงานติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2554/55รอบที่ 2(นาปรัง) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร

  ประมวลภาพการวันที่ 30 มกราคม 2555 นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ีร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
  ประมวลภาพการวันที่ 14 มกราคม255 นายทวี  มาสขาวเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้นำยุวเกษตรกรอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงานวันเด็ก“เด็กไทยหัวใจเกษตร 9” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
   

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : pawan_pat@hotmail.com