ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  ปี 2555 ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๑
  ปี 2554 คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๔/๕๕
  ปี 2553 ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54 >>> (ข้าว) (มันสำปะหลัง) (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
    การดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 53/54 รอบ 1 (ข่าวประชุม ครม.)
    การดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 53/54 (ข่าวประชุม ครม.)
    การดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 53/54 (ข่าวประชุม ครม.)
    ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553
    คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 832/2553 ลงวันที่ 7 มิ.ย 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและจัดประชาคม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ระดับตำบล
    คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ที่ 021/2553 ลงวันที่ 2 มิ.ย 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
คระทำงานศูนย์ปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54
    คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล
    คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี 2553 24 พ.ค 53
    ขั้นตอนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี 2553
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th