ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
  ปี๒๕๕๕ รายงาน คชภ.๑ ด้านพืช และข้อมูลประมาณการการช่วยเหลือ ๒๘ ส.ค - ๑๖ ต.ค ๒๕๕๕ update
    สรุปความเสียหายจากอุทกภัย ปี ๒๕๕๔
  ปี 2554 สรุปความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554
  ปี 2553 สรุปความเสียหายจากอุทกภัย (ร่องความกดอากาศสูง) ระหว่าง 13 ต.ค ถึง 20 พ.ย 2553
    ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี>>> แก่งคอย >>> หนองแค >>> วิหารแดง >>> หนองแซง >>> บ้านหมอ >>> ดอนพุด >>> หนองโดน >>> พระพุทธบาท >>> เสาไห้ >>> มวกเหล็ก >>> วังม่วง >>> เฉลิมพระเกียรติ
    ภัยอุทกภัย(พายุมินดอนเล)ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 16 กันยายน 2553 จำนวน 6 อำเภอ
    ภัยฝนทิ้งช่วง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 2553 อำเภอแก่งคอยและวังม่วง
    ภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระหว่าง 10 มี.ค - 17 มิ.ย 53 อำเภอหนองแซง,ดอนพุดและหนองแค
  ปี 2552 ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง อำเภอมวกเหล็ก
    ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง อำเภอแก่งคอย
  ปี 2551 ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง (2 สิงหาคม - 10 กันยายน 2551)
    ภัยแล้ง (10 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2551)
    อุทกภัย (12 - 16 พฤษภาคม 2551)
    อุทกภัย (10 กันยายน - 29 กันยายน 2551)
  ปี 2550 อุทกภัย (1 - 17 กันยายน 2550)
    อุทกภัย ( 29 สิงหาคม - 2 ตุลาคม 2550)
    ไฟป่า ( 2 สิงหาคม 2550)
    ฝนทิ้งช่วง ( 1 สิงหาคม - 17 กันยายน 2550)
  ปี 2549 ร่องความกดอากาศต่ำและพายุช้างสาร ( 10 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2549)
 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th