ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำแนกเป็นรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖
พื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรจังหวัดสระบุรี จำแนกเป็นรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖
รายงานแสดงการถือครองที่ดินของเกษตรกร ตามสถานที่ขึ้นทะเบียนจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ต.ค ๒๕๕๕
ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรรายตำบล ปี 2554 จากฐานทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรรายตำบล ปี 2553 จากฐานทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2553 ( 18 พ.ย 2553)
สถิติการปลูกพืชจากระบบรายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2552
สถิติการปลูกพืชจากระบบรายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2551
สถิติการปลูกพืชจากระบบรายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2550
สถิติการปลูกพืชจากระบบรายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2549
สถิติการปลูกพืชจากระบบรายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2548
ข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัดสาขาเกษตรกรรม (การผลิตพืช) ปี 2545-51
ข้อมูลค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการผลิตพืช ปี 2551
รายงานผลการดำเนินงานตามระบบจัดการคุณภาพพืช ปี 2551
สรุปจำนวนครัวเรือนและลักษณะประกอบการเกษตร (ทบก.ปี 2550)
สรุปการมีเนื้อที่ถือครองรวมของเกษตรกร (ทบก.ปี 2550)
สรุปจำนวนเนื้อที่ถือครองจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ (ทบก.ปี 2550)
ข้อมูลการถือครองการปลูกพืช จำแนกตามลักษณะการถือครอง (สำมะโนการเกษตร ปี 2546)
ข้อมูลการถือครองการปลูกข้าว ปี 2546 (สำมะโนการเกษตร ปี 2546)
ข้อมูลการถือครองการปลูกพืชพชไร่ ปี 2546 (สำมะโนการเกษตร ปี 2546)
สรุปข้อมูลเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปี 2546 (สำมะโนการเกษตร ปี 2546)
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2551
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2550
รายงานกิจกรรมการเกษตรตามสถานที่ทำการเกษตร
(จากทะเบียนเกษตรกร ปี 2552)
รายงานข้อมูลการเกษตรจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
พืชเศรษฐกิจและโครงการแทรกแซง
อำเภอเมืองสระบุรี รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบ 2
อำเภอแก่งคอย รายงานผลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2552
อำเภอหนองแค รายงานข้อมูลโครงการแทรกแซงราคาฯ ปี 2551
อำเภอวิหารแดง ข้อมูลใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2551
อำเภอหนองแซง  
อำเภอบ้านหมอ  
อำเภอดอนพุด  
อำเภอหนองโดน  
อำเภอพระพุทธบาท  
อำเภอเสาไห้  
อำเภอมวกเหล็ก  
อำเภอวังม่วง  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th