ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  นายคำเกิง อัศวสุนทรางกูล ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นปรัธานในการประชุมคณะกรรมการ/คณะ
ทำงานโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ณ ห้องปนะชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรี (11 กุมภาพันธ์ 2553)
โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
คู่มือดำเนินงานโครงการ
คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 106/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
แผนการปฏิบัติงานโครงการ
เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารศัตรูพืช
  เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด
  แนวทางป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
   
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
  คู่มือดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
  วิธีการสำรวจตรวจนับเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  แบบสำรวจศัตรูมันสำปะหลัง
   
   
   
   
   
   

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th