รายงานงบทดลองประจำเดือน

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2560
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
ปีงบประมาณ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
ีปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : pawan-pat@hotmail.com