นายเกษม ไตรพิจารณ์
เกษตรจังหวัดสระบุรค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google ค้นหาในเว็บ
การดำเนินงานโครงการ
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

วิธีการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน

การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
การจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว
การปลูกผักติ้วปลอดภัยจากสารพิษ
การผลิตและขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียแบบเกษตรกร
การเลี้ยงแมลงช้างปีกใสเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง
พันธุ์ไม้/ ไม้มงคล มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมตำบลชะอม
ผักหวานป่า ณ อำเภอบ้านหมอ โดย สงบ เจริญสุข

 
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 168/2553 เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านระบบ เทคโน โลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลัก 3 ชนิด ปี 2554/55 

 

ขอบพระคุณที่แวะเยี่ยม
Website Counter
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th