สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ