แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างถั่วเขียว

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งเตือนและเฝ้าระวังโรคใบด่างถั่วเขียว
เนื่องจากได้รับรายงานว่าพบการระบาดในจังหวัดอุทัยธานี พื้นที่เสียหาย 120 ไร่
หากถั่วเขียวเป็นโรคนี้จะทำให้ใบมีลักษณะด่างเหลือง ออกดอกและติดฝักน้อย
การระบาดของโรคในช่วงอายุ 1 – 2 เดือน อาจทำให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 35 – 80
และโรคนี้สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ได้

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำคำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคใบด่างถั่วเขียว เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในพื้นที่ และขอให้อำเภอดำเนินการดังนี้

1.สำรวจพื้นที่ปลูกถั่วเขียว หากพบการระบาดของโรค ขอให้รายงานผ่าน ลิ้งด้านล่าง
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUl1Kbro5KFOCfh3dk-nCuVkOKE_TTJSFtugJv0EdXA/edit?usp=sharing

2.สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร โดยแนะนำแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างถั่วเขียว
https://drive.google.com/file/d/1KemERGs8pVFubotNxvdkH6pks3Xqk4Uc/view?usp=sharing