หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชข่าวสารงานดินปุ๋ยหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

ร่วมรับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช

หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเ...

ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 2566

กลุ่มอารักขาพืชประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 21

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวให้เฝ้าระวังหนอนเจาะฝักถั่ว

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือให้เฝ้าระวังเพลี้ยแป้ง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยให้เฝ้าระวังด้วงหนวดยาวอ้อย

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเฝ้าระวังโรคไหม้/โรคใบจุดเหลี่ยมแบคทีเรีย

ร่วมรับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 2566

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างเครือข่ายและพัฒนาหมอพืชระดับชุมชน

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 2

เตือนภัยชาวสวนทุเรียน เฝ้าระวังหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น

เฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าว

เตือน..ชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง

โรครากเน่าหรือหัวเน่าของมันสำปะหลัง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเฝ้าระวังโรคใบขีดสีน้ำตาลในอ้อย

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด

เตือน…เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเฝ้าระวังเพลี้ยไก่แจ้

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนหน้าแมว

เตือน…เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นฝอย

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดท้องขาว

ประชาสัมพันธ์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยและเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยและเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยและเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ

ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

ประกวดศูนย์จัดดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

Posts not found

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวสารงานดินปุ๋ย
   ภาพกิจกรรม

   เตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการอารักขาพืช และติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

   วันที่ 1 มีนาคม 2565 อบรมหมอพืช

   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 11

   สัมมนาเจ้าหน้าดินปุ๋ยระดับประเทศ

   วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์...

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จุดความร้อน (Hot Spot) พื้นที่เกษตรจังหวัดสระบุรี

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจรับต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2

   ดูเรื่องนี้

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย

   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จัดนิทรรศการและร่วมงานวันหมอดินอาสา

   วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช รายวิชา การวินิจฉัยโรคข้าวโพด